Slovenska predkrščanska imena

Večina današnjih osebnih imen je krščanskega izvora. Prvotna slovanska predkrščanska imena so v nekaj stoletjih nadomestila svetniška imena. Ta izhajajo iz hebrejščine, grščine, latinščine, iz germanskih jezikov in le redko iz slovanskih jezikov. Poganska imena je Cerkev dokončno prepovedala uporabljati na tridentinskem koncilu sredi 16. stoletja. Slovenci smo takrat dokončno ostali brez svojih slovanskih imen, saj so se sklepi omenjenega koncila pri nas strogo izvajali. Res pa je tudi, da smo bili že takrat – in v veliki meri to velja še danes – preveč navdušeni za tuja imena. To nam zelo nazorno dokazuje zgodovina naših imen. Šele ob koncu 19. stoletja so se Slovenci s čitalniško dobo in v odporu proti germanizaciji zavedli tujosti svojih imen. Tudi z vplivom panslovanskih gibanj so začeli sprejemati slovanska imena od drugih slovanskih narodov. Pravi razmah pa so slovanska imena doživela po drugi svetovni vojni. Ta imena pa bi bila lahko že ves čas naša, tako da jih lahko danes upravičeno smatramo za dediščino naših daljnih prednikov.

Slovanski predniki Slovencev so imeli imena, ki so bila nezložena in zložena, na primer Bojan, Črnel, Jelen, Dobren, Godež, Kasne, Krasna, Ljuba ter Motimir, Mojslava, Miromisl, Stanigoj, Svetoslav. Pomen nezložnih imen je večinoma dokaj lahko ugotoviti, saj so tvorjena iz občih imen, ki so v glavnem še danes živa v slovenskem jeziku. Taka imena so Črnel, Dobrej, Krasan, ki se povezujejo s pridevniki črn, dober, krasen. Pogosta so tudi imena živali, na primer Jelen, Medved, Volk, Jastreb, Kozlec. Težje razložljiva so imena, ki so tvorjena iz besed, ki jih v današnji slovenščini ni. Tako ime je npr. Gorazd, ki se ga povezuje z ruskocerkvenoslovanskim pridevnikom gorazd v pomenu »izkušen, spreten, premišljen«. Pomen zloženih slovanskih imen je mogoče ugotoviti iz sestavnih delov imena, kar pa ni vedno lahko. Tako se ime Vladislav povezuje z besedama vladati in slav, to je slaven. Podobno bi ime Vladimir razlagali kot »tisti, ki obvladuje mir«, Branimir »tisti, ki se brani ali se bori za mir«, Branislav »tisti, ki je slaven po branjenju« ali »ki brani slavo«. Enako še Vojislav, Bojslav, skrajšano Vojan, Vojko in Bojan. Slovanska imena so bila pogosto uporabljena pri tvorbi krajevnih imen.

Spodnji seznam obsega samo slovanska predkrščanska imena, brez poslovenjenih tujih imen, ki tvorijo večino današnjih slovenskih osebnih imen. Poleg teh je tudi nekaj splošno slovanskih, ki smo jih prevzeli kasneje. Pomen imen je večinoma razumljiv, nekaterim pa je pomen tudi dopisan.

A

B

Belot, Belen, Belin, Belotin, Belobor, Benebod, Bogo, Bogomir, Bogomil, Bogoslav, Bogoljub, Bojan, Bojmir, Bojslav, Bor, Boran, Borko, Borin, Boris, Borislav, Borivoj, Borižit, Borut, Boško, Božo, Božjak, Branimir, Branislav, Braslav, Bratina, Bratislav, Branko, Bratko, Bretislav, Budan, Budigoj, Budin, Budič, Budoran, Borivoj, Branivoj, Božidar (zloženo iz besed »božji« in »dar«), Budimir, Budislav. Bogdan (Zloženo iz »bog« in »dan« kar prihaja iz »dati«. Prvotno ga je dobil otrok, ki so si ga starši dolgo želeli pa ga jim je končno »Bog dal«).

Bdina, Beda, Bega, Bela ,Belica, Blagica, Boža, Boželisa, Branka, Bratrica, Breda, Brzila, Brzota, Budislava. Biljana (»rastlinje, zelenje«. Istokorenski slovenski besedi sta bil in bilka), Biserka, Bogdana, Bogoljuba, Bogomila, Bogomira, Boja, Bojana, Bora, Borislava, Borka, Boža, Božana, Božidara, Božeslava, Božena,  Blažena, Božica, Božinska, Branimira, Branislava, Branka.

C

Cvetko, Česlav, Čedrag , Cibor, Čestmír, Česlav, Čedomir, Častimir.

Cveta, Cvetka, Cvetoslava.

Č

Čestimir, Čedomir, Črnej, Črno, Črnel, Črni, Črven, Črt, Črtomir (Zloženo iz »črt« in »mir«. Črt je starinska beseda v pomenu »sovraštvo«. Izraz je tudi mitološki pomen za »zli duh«).

Črešulja, Črna, Črnika.

D

Dalimir, Dabor, Danimir, Damir, Darko, Debeloglav, Dejan, Dobislav, Dober, Dobrej, Dobren, Dobriko, Dobrisko, Dobrodej, Dobrogoj, Dobromisl, Dobroslav, Dobrožit, Domogoj, Domomir, Domomisl, Dragan, Dragič, Drago, Dragomir, Dragomer, Dragorok, Dragoslav, Dragovan, Dragovit, Dragožit, Dražigost, Dražič, Družiljub, Držimir, Draženko, Duško.

Dušan izhaja iz besede duša v prvotnem pomenu »dihanje, življenjska sila«, ta pa izvira iz besede duh in je sorodna besedi dih. V latinščini ji ustreza beseda anima, za duh pa spiritus.

Davorin je izpeljanka imena Davor, ki ustreza latinskemu bogu Marsu. Ime Davorin pa je v novejšem času pojmovano kot prevod latinskega imena Martin. V slovenščini je davorija »bojna pesem«. Nekateri so ime Davor razlagali tudi iz slovanskega božanstva: klanjati se Davoru i Koledu. Po navezavi na glagol davati so nekateri Davorja primerjali s slovanskim božanstvom Dažbogom.

Dana, Darina, Darinka, Deva, Dobra, Dobrava, Dobrica, Dobrinja, Dobrelka, Dobronega, Dobronega, Dobroslava, Dobrovlasta, Dobrožica, Dobrožizna, Dolga, Dolgodelka, Domonega, Draga, Dragoljuba, Dragana, Dragica, Draginja, Dragotina, Dražna, Draženka, Davorka, Davorina, Deja, Dejana, Duša, Dušana, Dušanka, Dušica, Duška.

E

F

G

Gaber, Ganej, Glavač, Gnevaš, Godemir, Godemisl, Godež, Gojen, Gojko, Gojmir, Golan, Golodrag, Golomir, Godemir, Golotek, Gonimir, Gorazd, Goran, Gostidrag, Gostej, Gostibil, Gostiša, Grben, Grdina, Grešič, Grozdan, Grozden.

Godeslava, Gojica, Gojka, Gojmira, Gola, Golodraga, Goloslava, Gostidraga, Gorana, Govica, Grozdana.

H

Hoten, Hotimir, Hrast, Hudimar. 

I

Inko, Izbor, Iztok (izvira iz starocerkvenoslovanske besede vstok »vzhod«).

Imica.

J

Jalen, Jastreb, Jelen, Jesen , Jaro, Jare, Jaromil, Jaromir, Juriha, Jaroslav (ime je zloženo iz pridevnika jar »močan, bujen« in slav »slaven«, ki je pogosta sestavina slovanskih zloženih imen).

Jasna, Jasenka, Jelena, Ježumila, Jagoda, Jara, Jarinka, Jarmila, Jaronega, Jaroslava, Junota.

K

Kajtimir, Kako, Kasne, Kocel, Kolo, Kosar, Koliša, Kosec, Kozar, Kragulj, Kralj, Krepek, Kresec, Krmišin, Kunigoj, Kazimir, Kurent.

Krasa, Krasna, Krotila, Kunica.

L

Ladimar, Lado, Ladko, Ladislav, Lastimir, Ljuban, Ljubej, Ljubin, Ljubo, Ljudevit, Ljut, Ljutič, Ljuto, Ljutovid, Ljutomir, Ljuboslav, Ljubomir, Ljubin, Ljuban, Ljubinko, Ljubiša, Lopec.

Lada, Ladka, Ladislava, Laduta, Lala, Lepa, Ljuba, Ljubica, Ljubonja, Ljubota, Ljuta, Ljutica, Ljubita, Ljubina, Lida, Ljuda, Ljudin, Ljudmila, (Zloženka iz besed ljud in mil. Beseda ljud pomeni ljudstvo, narod).

M

Malej, Manjdrag, Manjsvet, Mil, Milan, Miloslav, Milo, Milanko, Milbrat, Milivoj, Milko, Milaš, Miloš, Milej, Miran, Mirigoj, Miro, Mirko, Miromisl, Miroslav, Misl, Mistislav, Mnigoj, Mogoj, Mojmir, Motak, Moitik, Motilo, Možič, Munimir, Murti.

Mala, Mabilka, Manjdraga, Malha, Mila, Milada, Milica, Milka, Miljena, Milena, Milana, Milanka, , Mileva, Milijana, Milja, Milojka, Milenca, Mira, Mirica, Mirna, Miroslava, Mislena, Mlada, Mojca, Mojslava, Motimira, Mirjam, Mirica, Mirjana.

N

Nadej, Nadovid, Nebomir, Nedelj, Nedeljko, Negoj, Negomir, Negota, Nenadej, Nepokor, Neško, Nežir, Nežič, Neven, Nitrabor, Nosimir, Novak.

Nada (povezuje se z besedo nada, nadeja »up, upanje«), Nedeljka, Nataša,Nevenka, Novica, Novka. 

O

Očeslav, Odlog, Omisl, Ostromir, Ostrik.

Odola.

P

Perun, Pešec, Petanko, Pitalo, Pomik, Predimir, Preslav, Predislav, Premil, Premisl, Pribibor, Pribigoj, Pribina, Prisnoslav, Pribislav, Prisnec, Prisnoboda, Prodan, Prosilo, Prvin, Pust.

Pačemira , Predobra, Pribila, Pribislava, Pribislavka, Prisnota.

R

Radegost (sestavina imena rad v vseh oblikah pomeni »vesel«), Radek, Raden, Radigoj, Radiš, Rado, Rade, Radeš, Radislav, Radenko, Radob, Radom, Radomer, Radomir, Radoš, Radovin, Raduš, Rašmen, Ratimer, Rodan, Radovan, Radušec, Rastislav, Rastko, Rogvold, Rohvald.

Rada, Radana, Radenka, Radica, Radinka, Radislava, Radomisla, Radonja, Radonega, Radosta, Roža, Radojka, Radomira, Rastislava.

S

Samo, Samorad, Samoslav, Sebidrag, Sebimir, Sebeteh, Sejan, Semika, Sitilaž, Slabotin, Slavo, Slavko, Slaven, Slavoboj, Slavoljub, Sobeslav, Sojdrag, Srečko, Srečo, Stagoj, Stamer, Stančo, Stanigoj, Stanislav, Stane, Stanko, Stano, Stojan, Stojdrag, Stojgoj, Stojmer, Stojše, Stradoslav, Stranimir, Stregomil, Suhlin, Svarunja, Svegoj, Sveljub, Svemisl, Sveslav, Svetec, Svetin, Svetogoj, Svetopolk, Svetoplug, Svetoslav, Svetošej, Svetuš, Svobodin.

Samoslava, Semodra, Sanja, Slava, Slavka, Slavica, Slavojka, Slovenka, Smiljan, Smilja, Smiljka, Snežana, Snežna, Sobemisla, Sodenega, Spomenka, Srečka, Stana, Stanila, Stanislava, Stanka, Stradoslava, Straha, Stranka, Stojana, Stojka, Svedobra, Sveta, Svetožizna, Svetoslava, Svetlana, Svetka.

Š

Ščenedrag.

Ščenedraga.

T

Tal, Taljub, Tetovid, Tihodrag, Tihomer, Tihomir, Tihožit, Trdač, Trdogoj, Trdodrag, Trdoglav, Trdoboj, Trdomir, Trdoslav, Trebegoj, Trebec, Trebibor, Trebibrat, Trebigost, Trebil, Trebimir, Trebišin, Trebišnež, Trebivit, Trebibor, Tricegoj, Trudipolk, Trebnik, Truden, Trudopolk, Tugomir (ime je zloženo iz tog »močan, krepak« in mir »mir«.) Tomislav, (izhaja iz glagola »tomiti« s pomenom »miriti«).

Temava, Temna, Tešina, Tiha, Tihica, Tihomira, Tisa, Tomislava, Topa, Trdila, Trebinja, Trebenja, Trebica, Treblica, Trebejica, Tvrdila, Tugomira, Tunica. 

U

Unčat, Unislav, Uroš (izhaja iz starocerkvenoslovanske besede ur v pomenu »gospodar« in s pripono –oš).

Ubislava.

V

Val, Valhun, Valuk, Večegoj, Velišnik, Vedran, Vekoslav, Velemir, Velibor, Velislav, Veslav, Velko, Venčeslav, Veselin, Veselko, Vid, Videc, Vidoš, Vilan, Višegnev, Višegoj, Višemir, Vit, Vitamisl, Vitan, Vitko, Vitemar, Vitemir, Vitigon, Vitigoj, Vitin, Vitislav, Vito, Vitobrater, Vitoglav, Vitomir, Vitoslav, Vladislav, Vladimir, Vlade, Vlado, Volkonega, Vojko (sestavina voj je v starocerkvenoslovanščini pomenila »vojak«), Vojo, Vojnoslav, Vojislav, Vojmil, Vojdrag, Vojteh, Vojmir, Vojnomir, Volčina, Volkota, Volkun, Vojan, Vlastibor.

Vladana, Vekoslava, Venčeslava, Veselinka, Vesela, Vesna, Velinka, Vevera, Vida, Vidina, Vilkona, Višnja, Vitina, Vitoslava, Vlasta, Vojka, Vodanka, Volkonja, Vranica.

Z

Zababerad, Zadrag, Zagorka, Zdemir, Zdegoj, Zdene, Zdenko, Zdravko, Zdestan, Zdedrag, Zememisl Zemetek, Zemiboned, Zemidrag, Zemidrug, Zemignev, Zemigoj, Zemislav, Zmago, Zmagoslav, Zlatko Zlebor, Zlobec, Zlodej, Zoban, Zoran, Zorko, Zorislav, Zverko, Zvone, Zvonimir, Zvonko.

Zarja, Zala, Zdenka, Zdravka, Zemidraga, Zla, Zlata, Zlativenca, Zlatka, Zlatica, Zmaga, Zmagoslava, Zlatolasa, Zleslava, Zora, Zorka, Zorana, Zorica, Zvonka, Zvezda, Zverka, Zverinega, Zvezdana.

Ž

Žarko, Želimir, Željko, Železen, Žilec, Žilič, Židislav, Žitigoj, Žitiljub, Žitivit, Žitomir, Žitomisl, Života, Živko, Živoslav, Žizemir, Žižnec, Žoltin, Žugoj, Želibor.

Žbrinica, Židana, Živina, Živa, Živka, Živana.

Viri:
Keber, J.: Leksikon imen: Izvor imen na Slovenskem. – Mohorjeva družba, 1996.
Kos, F.: Ob osebnih imenih starih Slovencev. CV: Osebna imena pri Slovencih
Makarovič, G.: Pričevanja imen o alpskih Slovankah. – Etnolog, Slovenski etnografski muzej, 2001.
Kos, M.: Srednjeveška kulturna, družbena in politična zgodovina Slovencev : izbrane razprave. – Slovenska matica, 1985.

Glej tudi: Slavjanskie imena. URL: http://www.stihi-rus.ru/name.htm (Dodano dne 20. 9. 2011)
Slavjanskie imena URL: http://slav-imena.info/ (Dodano dne 20. 9. 2011)

Deli

Z nadaljevanjem obiska se strinjate z uporabo piškotkov več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close