Priloge k odprtim vprašanjem med staroverci in Republiko Slovenijo in dopisi ter predlogi predstavnikom RS

Prilagamo dopise Društva in Upasane, ki smo jih pošiljali na Ministrstva in predsedniku države RS v preteklem letu:

PRILOGA 1: Adhoc ocena umeščenosti tem staroverstva/naravoverstva (predkrščanskih verovanj) v predmetnikih osnovnih, srednjih in poklicnih šol.

PRILOGA 2: Osnutek smernic govorcem ob praznovanjih kozmoloških dni

Smernice za nagovore predstavnikov države in predstavnikov javnih zavodov ob kozmoloških praznikih, ki se praznujejo v Republiki Sloveniji

PRILOGA 3:  (skrajšana različica priloge, tu so predlagani zgolj pilotni primeri, ostala množica svetih kamnov pride v naslednjih korakih)

PRILOGA 4:  Ne potrebujemo več sprave, potrebujemo več različnosti – predlog za moratorij na spravo

PRILOGA 5:  Spremljanje izvajanja Sporazuma s katerim je Vlada RS v dolgoročni zakup predala Blejski otok, kjer se Društvo zavzema, da v t.i. “Muzeju posebne vrste” dobi svoje mesto tudi staroverstvo v sklopu predkrščanske kulture na slovenskem in čas dvoverstva (pokristjanjevanja).

Odziv na priloge glej na: Obredni začetek reševanja odprtih vprašanj med naravoverci in Republiko Slovenijo

PRILOGA 1:   Adhoc ocena umeščenosti tem staroverstva/naravoverstva (predkrščanskih verovanj) v predmetnikih osnovnih, srednjih in poklicnih šol.

Zaradi neustrezne umeščenosti starih verstev v predmetnike osnovnih, srednjih in poklicnih šol[1] odpiramo razpravo o odprtih vprašanjih med staroverci in državo RS. V kratkem času smo z notranjimi resursi društva Slovenski staroverci pregledali učbenike zgodovine in v nadaljevanju sledijo prve ugotovitve. Potrebna bi bila celovita presoja vseh predmetnikov, poleg zgodovine vsaj še predmetnike slovenskega jezika in umetnostne vzgoje (likovna umetnost, pouk glasbe in tudi gospodinjstvo, saj gre lahko za predstavitve tradicionalnih jedi in priprave hrane).

Povzetek ugotovitev

V zadnjih desetletjih je prišlo do mnogih novih odkritij na področju slovenske in slovanske avtohtone vere. Učbeniki za zgodovino napredku znanosti na temu področju niso sledili. Iz tega razloga je področje verstva Slovanov pred nastopom Krščanstva v zgodovinskih učbenikih zapostavljeno oziroma še pogosteje kar izpuščeno. V društvu ugotavljamo, da je v primerjavi z ostalimi tradicionalnimi avtohtonimi verstvi[2], kot so npr. grška, rimska, egipčanska, sumerska ali kitajska verstva, slovanska vera po krivičnem zapostavljena in z ostalimi verstvi neenakomerno[3] predstavljena. Pri grški in rimski veri so poleg mitologije predstavljena tudi svetišča in izvajanje obrednih praks, medtem ko za slovansko in slovensko mitologijo ni predstavljen niti eno obredno mesto ali točka posebnih moči. Učbeniki bi lahko prikazali vsaj najpomembnejše točke posebnih moči slovanske (svetišče Svetovida na rtu Arkona na otoku Rujnu, edini ohranjen kip znan kot »Zbručki idol«, Vladimirjev panteonom bogov v Kijevu, svetišče Triglavu v Ščečinu) in slovenske vere (Blejski otok, kjer je dediščina več svetišč od poselitve otoka naprej; Krkavčanski kamen; jama Triglavca in sveti izvir Uroček, cerkve, kjer je po ljudskem izročilu bilo nekoč svetišče stare vere, npr. bogu sonca pri cerkvi sv. Ivana v Šebreljah). Vključili bi lahko tudi staroverske dogodke iz krščanske dobe in so zgodovinsko nesporni, kot npr. upore proti pokristjanjevanju in križarsko vojno proti Kobaridcem leta 1331, kjer so posekali sveto drevo in zasuli studenec.

 

Predlagamo ustanovitev mešane komisije za pripravo novih učnih načrtov, kjer bodo enakovredno vključena tudi predkrščanska verovanja Slovencev in ostalih Slovanov.

 

Ugotovitve

Osnovna šola:učbenik Stari svet: zgodovina za 7. razred osnovne šole (avtorica Karmen Simonič Mervic)

Med staroveškimi ljudstvi in njihovimi verovanji so predstavljeni Grki in Rimljani. Grško vero[4] opisuje poglavje »Grke so povezovali miti, epi, jezik, pisava in olimpijske igre«, rimsko vero pa poglavje »Verovanje Rimljanov in krščanstvo«. V obeh poglavjih je s poljudnimi slikami predstavljeno skupaj dvanajst bogov in boginj. Vsebino popestri tudi dodatek »Kako so si Grki predstavljali svet?«, ki je prirejeno po knjigi Najlepše antične pripovedke (Ljubljana, 1988). Verstvo starih Slovanov nam predstavi vsega pol strani besedila v poglavju »Naseljevanje alpskih Slovanov«, kjer je skupaj omenjenih osem bogov in boginj brez poljudnih slik in brez omembe svetišč.

NAPAKE: Prikaz slovanske vere je bistveno manjši od prikaza grške in rimske vere. Prav tako so v besedilu napake, saj piše, da je »veselje in vino prinašal bog Kurent« in da je bila »Vesna, boginja pomladi« in »Lada, boginja ljubezni, mladosti ter lepote«. Omenjeni niso v virih znani za bogove in gre za očiten anahronizem. Na drugi strani pa npr. niso omenjeni v virih izpričani bogovi Svetovid, Belin, Dažbog, Stribog, Svarožič, Jarilo itd.

Srednja šola: učbenik Zgodovina 1: učbenik za prvi letnik gimnazije (več avtorjev)

V učbeniku za zgodovino za prvi letnik gimnazije je obširno poglavje »Od magije do religije«, kjer je pregled verovanj od najstarejših dob do danes in sicer po vrsti: Človek kot duhovno bitje v prazgodovini; Religije prvih visokih civilizacij v rodovitnem polmesecu; Verstva stare Kitajske; Hinduizem; Budizem; Grška in rimska religija; Judovstvo; Krščanstvo; Islam.

NAPAKE: Popolna ne omemba kakršnihkoli staroverskih verovanj Slovanov.

Srednja šola: učbenik Zgodovina 2: učbenik za drugi letnik gimnazije (Dušan Mlacoić, Nataša Urankar)

V učbeniku za zgodovino za drugi letnik gimnazije prav tako, kot v prvem letniku, ni omembe slovanskega staroverja. Staro vero lahko le slutimo v poglavju »Pokristjanjevanje vzhodnoalpskih Slovanov – oblast prihaja z zahoda«.

NAPAKE: Ne omemba kakšne vere so bili Slovani pred pokristjanjevanjem. Napačno izrazoslovje se uporablja tudi v podpoglavju »Vraževernost in čarovniški procesi – srednji vek?«. Nekorekten je izraz vraževerje, saj je slabšalen do verovanj in jih v primerjavi z vodilno vero Krščanstvom vrednostno postavi na nižjo stopnjo od uradne vere. Ker pa so vsa verovanja enakovredna, bi bilo pravilneje izraz »vraževerje« enostavno zamenjati z besedo »verovanja«.


[1] Ministru za šolstvo smo prvič poslali naš predlog po enakopravni umestitvi slovanske vere v učne načrte že 10.2.2009.

[2]Za verovanja antičnih Grkov uporabljam zgolj naziv »grška vera«, kjer je mišljeno grško staroverje, tj. grška politeistična predkrščanska vera. Namerno se ognjem uporabi besedi »poganska vera«, ker je izraz negativna označba s strani močnejše krščanske vere za vsa ostala ne judovska in krščanska verovanja (torej tudi muslimansko vero, mitraizem, itd.). Namesto izraza »poganstvo« uporabljam izraz »staroverstvo«, ki je splošen izraz za predkrščanska verovanja. Pred nastopom krščanstva ni obstajal poseben domač izraz za vero, saj še ni bilo drugih tujih ver, le ta je postal potreben šele ob srečanju z »drugim«.

[3]Oziroma predstavljena v ne logičnem skladju s pomembnostjo določene vera za slovenski in evropski kulturni prostor.

PRILOGA 2: Osnutek smernic govorcem ob praznovanjih kozmoloških dni

Smernice za nagovore predstavnikov države in predstavnikov javnih zavodov ob kozmoloških praznikih, ki se praznujejo v Republiki Sloveniji.

Variantni naslov

Smernice za nevtralno oziroma vključujoče izrazoslovje predstavnikov države ob kozmoloških praznikih in ob naslavljanju vprašanj iz naslova verske svobode.

Slovenska državna praznika (Dan samostojnosti in enotnosti, 26. gruden in dan državnosti, 25. rožnik) se pokrivata s tradicionalnima slovenskima/slovanskima praznikoma, ki sta se praznovala v dneh zimskega (21-26.12) in poletnega (21-26. 6.) sončnega obrata. Slavljenje na te dni je duhovna vez s preteklostjo in vez z vse-mirjem. Da ima Slovenija državna praznika ob vzpostavitvi države na te kozmološke dni, ni naključje.

Skladno z določili Ustave RS in zakona o verskih skupnostih, imajo vse kozmološke, upasanske, verske in druge registrirane skupnosti enako pravico, da so v nastopih  predstavnikov države (kar vključuje predstavnike vseh treh vej oblasti, javnih zavodov in vojske) ob praznovanjih kozmološko pomembnih dni v letu deležni  vero-dostojnega in korektnega izrazoslovja.

Zato predlagamo, da Vlada Republike Slovenije obravnava in sprejme smernice za nagovore predstavnikov države in predstavnikov javnih zavodov ob kozmoloških praznikih, ki se praznujejo v Republiki Sloveniji.

 1. Zavezanci

Zavezanci za spoštovanje smernic so: izvoljeni ali imenovani predstavniki vseh treh vej oblasti, v vladi RS predsednik, ministri, državni sekretarji in direktorji organov v sestavi ter vsi drugi predstavniki države, vključno z osebjem v javnih zavodih, ki ob kozmoloških praznikih na javnem mestu, ob javnih prireditvah ali v medijih obveščanja izrekajo voščilo prebivalcem in prebivalkam Slovenije.

 1. Kozmološki praznik

Kozmološki prazniki so tisti, ki izvirajo iz prvotnega določanja svetih dni glede na dogajanja v naravi, na primer, ob sončnih obratih. Ti dogodki v letu so vedno v zgodovini predstavljali pomembno orientacijo za preživetje, tako v poljedelskih, nabiralniških kot v lovskih kulturah. Predstavniki države so ob takih dnevih dolžni v voščilu pojasniti, da voščilo velja za vse oblike in vse častilce izročil povezanih s kozmološkimi dnevi.

 1. Sočasnost praznovanja v več skupnostih registriranih po zakonu o verski svobodi

V primerih, ko so naravoverske praznike skoz pokristjanjevanje nadomestili katoliški prazniki, morajo zavezanci  po teh smernicah  v javnem govoru dosledno voščiti sledilcem vseh poznanih izročil povezanih z dotičnim kozmološkim dnevom.

 1. Verodostojna  uporaba izrazov

Ob poimenovanju  in pojasnjevanju posamičnih verskih skupnosti morajo zavezanci skladno z ustavo RS uporabljati nevtralen jezik.

Zaradi dejstva, da daljno zgodovino še vedno preučujemo, in da o koreninah prebivalcev Slovenije obstajajo različne hipoteze, morajo zavezanci v naslednjih primerih uporabljati pogojnike ali pa jasno povedati, da dejstva o praznovanjih v preteklosti še vedno raziskujemo:

3.1.        Za krščansko tradicijo je dovoljena uporaba besede »tradicija« samo takrat, kadar se sočasno govori o predkrščanski tradiciji, torej, o stari veri, naravoverstvu pred pokristjanjevanjem. V vseh drugih primerih velja za tradicionalno verstvo na slovenskih tleh naravoverstvo, torej, predkrščansko verovanje,  Rimskokatoliška cerkev in ostale krščanske ločine pa imajo status privzete, nove religije, ki na slovenskih tleh ni avtohtona.

3.2.        Zavezanci v času sončnih obratov dosledno voščijo vsem državljanom, ki v času sončnih obratov praznujejo. Lahko uporabijo nevtralno izjavo, kot npr. »voščilo vsem, ki te dni praznujejo svete dni«. V primerih, ko govorci omenjajo konkretne svete dneve in imena, pa je potrebno omeniti vsa znana sveta imena, ki se praznujejo na kozmološke dneve. V primeru naravovercev/rodnovercev to posebej velja za naslednje primere:

 • Pomladno enakonočje: Jarilo
 • Poletni sončni obrat: Kresnik
 • Jesensko enakonočje: Mara
 • Zimski sončni obrata: Božič Svarožič

Smernice zavezanci smiselno uporabljajo tudi ob drugih praznovanjih, ki se nanašajo na skupnosti, registrirane po zakonu o verski svobodi.

Smernice pred sprejemom zato vlada RS uskladi s predstavniki registriranih skupnosti po ZVS. Predlagamo, da osnutek smernic predstavniki države in javnih zavodov smiselno uporabljajo že do uskladitve s predstavniki registriranih skupnosti.

Priloga 3 (skrajšana različica priloge, tu so predlagani zgolj pilotni primeri, ostala množica svetih kamnov pride v naslednjih korakih)

Obeležitev svetih in za tradicionalne naravoverske skupnosti sakralnih mest na ozemlju Republike Slovenije predlagamo tako zaradi omogočanja čaščenja in individualnega ter kolektivnega izražanja vere kot tudi zaradi pietete do žrtev nasilja nad nosilci starih ver v preteklosti.

Gre za eminentno vprašanje verske svobode in pravice do izražanja veroizpovedi, pri čemer je potrebno upoštevati naslednja neizpodbitna dejstva:

 • da so bila v minulem tisočletju obredna, sakralna mesta naravovercev/starovercev oziroma na tem ozemlju tradicionalno živečih kultur, tudi z uporabo nasilnih metod prekrita, pozidana, uničena ali kako drugače onemogočena v njihovi prvotni obredni funkciji. Časovna distanca je znatna in pomembna.
 • da so zaradi razlogov naravnega zaraščanja (gozdnatost), višje sile (ekstremni naravni pojavi) ali zaradi urbanizacije, podobe krajin v minulih 100 letih bistveno spremenjene in marsikje popolnoma neprepoznavne. Velik del pripadnikov naravoverske kulture je zaradi dolgotrajnega nasilja v emigraciji na drugih kontinentih. Prostorska distanca od svetih mest je za svobodo vere v tem primeru pomembna.
 • Republika Slovenija v preteklosti ni igrala sistemskega in celovitega pro-aktivnega pristopa do obravnave predkrščanskih kultur. Zato obstajajo v vzezi s sakralnimi mesti predkrščanskih kultur samo separatni dokazi, zapisi in hrambe arhivskega in konservatorskega gradiva.

Ta dejstva iskalcem sakralnih mest otežuje ali celo onemogoča iskanje sakralnih mest, ki jih poznajo zaradi izročil ali zaradi faktografskih sledi, kar je dodatni razlog za sistemski pristop.

Dokazi za obstoj sakralnih predkrščanskih mest obstajajo/nastajajo skozi ustna izročila, skozi primarne dokumente, ali pa skozi interdisciplinarne študijske raziskave, ki pričajo o metodah pokristjanjevanja, o sklepnih fazah inkvizicij proti starovercem/naravovercem in o preživetju izročil.

Za prvo fazo obeležitve staroverskih/naravoverskih sakralnih točk predlagamo naslednje točke v prostoru:

 1. Studenec na Kobariškem, kjer so se obredja starovercev izvajala še v 14 stoletju in kjer je v primarnih dokumentih zabeležen zadnji »križarski pohod zoper staroverce«
 2. Krkavčanski kamen, imenovan tudi Triglav, kjer gre za redek ohranjeni monolit, pri katerem so se izvajala staroverska obredja še v 20. stoletju.
 3. Blejski otok, ki je simbolno pomembno staroversko mesto, kjer se je začelo pokristjanjevanje na Slovenskem, saj so temelji najstarejše krščanske stavbe in še predkrščanskih objektov.
 4. Babja jama, kjer so se staroverska obredja izvajala še v drugi polovici 20. stoletja.
 5. Metnajski in Dražniški Drmožnik; izviri, kjer so se obredja odvijala še v 20 stoletju
 6. Cerkev sv. Janeza Krstnika (Kresnika) v Šebreljah, ker je bilo tam svetišče boga Sonca.

Radi bi se z vami dogovorili, na kakšen način bomo vodili obeležitev staroverskih sakralnih mest in ostale izhodiščne dejavnosti na navedenih   pilotnih primerih, s katerimi želimo vzpostaviti metodo in dobro sodelovanje med pristojnimi inštitucijami. Po tem bomo dogovorjeno metodo uporabili pri raziskovanju in obeležitvi daljšega nabora sakralnih naravoverskih točk. Mnenja smo, da z vidika širšega javnega sektorja potrebujemo eno usklajevalno   točko (strinjamo se z vašim uvodoma citiranim dopisom, da je Urad primerna točka) za usklajevanje dejavnosti z drugimi inštitucijami (muzejska, arhivarska, restavratorska stroka, občine, druge institucije države). V tej fazi se omejujemo na artefakte na slovenskih tleh, za katere obstajajo nespodbitno trdni dokazi in v primeru izvira na Kobaridskem območju, trdni indici skoz identificiran primarni dokument. V kasnejši fazi bomo predlagali tudi pilotne primere za artefakte, ki so zunaj ozemlja RS, zlasti na območju slovanske poselitve v Avstriji in Italiji. V tej fazi so navedeni zgolj pilotni primeri različnih kategorij, ki so izvedbeno enostavni, v kasnejši fazi pa bomo pristopili k obravnavi tudi ostalih, izvedbeno težjih primerov (npr. gora Triglav, reka Soča, Svarožič na Rožniku ter v tujini npr. Belinova svetišče v zamejski Benečiji in sveta mesta na Svatneh v Avstriji itd.,). Posebej želimo, da predno začnemo s kampanjo, ki presega meje RS, in ki bo zahtevala bilateralne diplomatske dogovore, utrdimo dobro prakso sodelovanja v matični državi.

Obrazložitev:

Naši člani, pregnani sorodniki, njihovi potomci v tujini, zlasti na oddaljenih kontinentih, se vračajo v SIovenijo nenajavljeni in najpogosteje anonimno, prikrito. S seboj prinesejo ustna izročila staršev ali spomine iz rane mladosti, ko so še živeli na ozemlju RS. Krajina, kjer so živela izročila, je danes pogosto drugačna, ali zaraščena, ali pa kultivirana. Še dandanes je prisoten strah spričo katerega si svojci NE upajo povpraševati o mestih izročil sokrajane in aktualne prebivalce. O tem več v prihajajoči knjigi Pavla Medveščka. Ob tem poudarjamo, da so živa izročila in neprekinjena nit prenosa znanja zlasti Slovencev v emigraciji še vedno živa; nekatere najbolj varovane skrivnosti se prenašajo sorodnikom šele na smrtni postelji. Tako imamo primere, ko rojaki hranijo izročila v veliki časovni in prostorski distanci, kar jim pristen, neposreden in kulten stik s sakralnim omejuje ali celo onemogoča.

Obeležitev mest posebnih moči in posebnega sakralnega pomena za staroverstvo je zato za vernike in njihove potomce, ključnega pomena. Na ta način bomo dosegli dva cilja: vernikom bomo omogočili, da najdejo sakralna mesta v prostoru in nato postopoma, glede na realne potrebe in možnosti, prostor ustrezno uredili za izvajanje obredij, kar posebej velja za ureditve potrebne za obredja v naravnem okolju pri katerih so prisotni starejši verniki.

Za vse dodatne informacije ne odlašajte s klicem administratorja UPASANA SPD, Marka Hrena, na telefonsko številko 041 318502.

Z odličnimi pozdravi, vaša

Iskrêno in iskréno, upasanec                                                   Predsednik Društva Slovenski Staroverci

njena vodéna in vódèna zasanjanost                                         Žrec Slave

NVVZ Marko Hren                                                                                        Nejc Petrič

Priloga 4:   Ne potrebujemo več sprave, potrebujemo več različnosti – predlog za moratorij na spravo

 1. Ob treh volitvah v letu 2014 je postalo popolnoma jasno, da je dualistična delitev v Sloveniji, ki paralizira njen razvojni potencial, na osi katoliziranost- ne/katoliziranost. Zmotno in zavajajoče se vprašanje sprave postavlja na fiktivno konfliktno os partizani -domobranci, zato, da se pravo vprašanje, ki re-producira konflikt, ne bi postavilo.
 2. Pravo vprašanje je vprašanje o etičnih nastavkih, kozmoloških kodah, zapisih v prostoru, vseh zapisih v prostoru, ki so preživeli tisočletno inkvizicijo. Pravo vprašanje je vprašanje nasilnega pokristjanjevanja na tleh Republike Slovenije, ki je maltene povsem izbrisalo etimološke in prostorske kode, mitologijo, kozmološko znanje in s tem neposredno povezanost prebivalcev z vitalnimi gradniki našega življenjskega okolja.
 3. Predpostavka: če želimo Slovenijo usmeriti v konstruktivno vizijo zelenega, okolju prijaznega razvoja, potem moramo razrešiti vprašanje plenilske kolonialne dediščine in se je osvoboditi.
 4. Parafrizirajmo Žižka ki je nedavno tega dejal: ne potrebujemo več Sprave, potrebujemo več različnosti ! To misel vzemimo kot izhodišče za proces globinske sprave
 5. Čas je pravi, po tisočletju inkvizicij in po treh težkih vojnah v 20 stoletju, se prebivalci Slovenije moremo in moramo soočiti z procesom globinske sprave. Za to so nastopili vsi pogoji. Počasi a vztrajno smo vzpostavili inštitucije in zadovoljivo bazo znanja o starih verstvih in o svetih mestih na ozemlju RS. Relativno uspešno smo nevtralizirali zakonodajo, a ta je potrebna redakcije v smeri popolne nevtralnosti (tudi terminološke), da bi povsem sprostili možnosti za revitalizacijo in prevrednotenje korpusa etike

Tukaj si preberite predlog predsedniku države za moratorij na nova dejanja v kontekstu »sprave« do oblikovanja novega procesa ustvarjanja pogojev za kreativno sožitje različnosti v Republiki Sloveniji.

Celotno pismo je na voljo tukaj: http://upasana.si/predlog.pdf

————————————————–

PRILOGA 5:  Spremljanje izvajanja Sporazuma s katerim je Vlada RS v dolgoročni zakup predala Blejski otok, kjer se Društvo zavzema, da v t.i. “Muzeju posebne vrste” dobi svoje mesto tudi staroverstvo v sklopu predkrščanske kulture na slovenskem in čas dvoverstva (pokristjanjevanja).

UPASANA spremlja izvajanje Sporazuma, ki ga je Vlada RS podpisala z RKC (Župnija Bled) in ji predala v zakup za 45 let Celoten Blejski otok s tem, da mora zakupnica (RKC) v objektu Proštija na otoku vzpostaviti muzej posebne vrste, v katerem bo obeležena zgodovina slovenstva od poselitve otoka do osamosvojitve države. Ministrstvu za kulturo smo zastavili vrsto vprašanj o spremljanju izvajanja sporazuma in o rezultatih zdaj že 6-letnega zakupa otoka. Ministrstvo je odgovorilo, da na naša vprašanja ne more odgovoriti, ker s tem v zvezi nima nobenih dokumentov. Zato je UPASANA SPD pozvala pristojne inštitucije, da ukrepajo. Informacijsko pooblaščenko smo pozvali, da na ministrstvu preveri, ali je res mogoče, da v zvezi z Blejskim otokom ni nobenih dokumentov, Računsko sodišče smo pozvali, da preveri smotrnost oddaje otoka v zakup zakupnici, ki očitno 6 let ni naredila ničesar, da bi izpolnila zavezo o vzpostavitvi muzeja posebne vrste, Komisijo za preprečevanje korupcije pa smo pozvali da preveri, ali ni pri sporazumu evidentno navzkrižje interesov, in da s tem v zvezi preveri morebitna koruptivna dejanja saj je nevzdržno, da tisti, ki je pokristjanil Slovenijo, brez nadzora skrbi za muzejsko postavitev dediščine pred, med in po nasilnem pokristjanjevanju. Vsi dokumenit, ki jih so jih predstavniki institucij države podpisali z RKC v zvezi z Blejskim otokom, pričajo o strinjanju obeh strank, da se v objektu Proštija vzpostavi »muzej posebnega pomena«. Zato v nadaljevanju uporabimo to besedno zvezo v navednicah; viri pričajo, da je ponekod navedeno, da naj bi muzej vseboval »dokumente slovenstva od poselitve do osamosvojitve Slovenije«, ponekod pa viri nakazujejo, da naj bi šlov zbirki za »simbole Slovenstva«.

Vsi dopisi so skupaj z odgovori kronološko objavljeni tukaj:

http://upasana.si/dejavnosti.html

Deli

Z nadaljevanjem obiska se strinjate z uporabo piškotkov več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close